تماس بگیرید

شیر گازی

  • شیر گپسول گاز
  • شیربالوالو دسته اهرمی
  • شیر بالوالو دسته خروسکی
  • شیر بالوالو قفل شونده

شیر گازی

یر گاز همان شیر توپی است که به دلیل عملکرد سریع در باز و بست شیر، در لوله های گازی کاربرد زیادی دارد و به همین علت به آن شیر گازی گویند و دارای on/off است یعنی شیر یا کامل باز می گردد یا کاملاً بسته می گردد، نحوه کار این شیرها به اینصورت است که یک توپ در داخل بدنه شیر قرار دارد و از عبور جریان سیال جلوگیری می شود. اگر دسته اهرمی بصورت ۹۰ درجه چرخیده شود شیر بسته و اگر دسته اهرمی شیر گاز در امتداد شیر باشد، شیر باز است.