تماس بگیرید

هیدرولیکی

هیدرولیکی

در این نوع از انواع فیلتر پرس نیروی لازم برای فشرده شدن صفحات فیلتر پرس توسط جک هیدرولیکی تامین می شود، این جک به کمک روغن کار می کند. روغن از طریق پمپ فیلتر پرس که نیروی آن توسط انرژی برق تامین می شود، وارد جک شده و با فشاری که جک بر روی صفحات فیلتر پرس اعمال می کند، این صفحات فشرده شده و نهایتا مراحل تصفیه پساب و جدا شدن مواد مایع از جامد صورت می گیرد.