تماس بگیرید

شیر تخلیه فشار

  • Spring – Loaded devices
  • Weight – Loaded devices
  • Pressure – Loaded devices
  • Pilot – Operated devices
  • Rupture – Disc

شیر تخلیه فشار

شیر تخلیه فشار یا خلاء(Pressure/Vacuum Relief Valve)که با نام شیر تنفسی(Breather Valve) نیز شناخته می­شوند به طور خاص برای محافظت از مخازن ذخیره طراحی شده اند. این تجهیز می­تواند فشار اضافی مخزن را تخلیه نماید و یا خلاء ایجاد شده در مخزن را بشکند. استفاده از این تجهیز همچنین می­تواند با افزایش سطح فشار مخزن باعث کاهش خروج بخارات از مخزن ذخیره شود. از آن جایی که مخازن ذخیره در فشار نزدیک به فشار اتمسفر کار می­کنند و ذاتاً دارای دامنه فشار مجاز بسیار کوچکی هستند این تجهیز باید حجم زیادی از گاز را در فشار تنظیمی مشخصی تخلیه نماید تا از هم گسیختگی یا مچاله شده مخزن در افزایش یا کاهش فشار ایجاد شده جلوگیری نماید. بنابراین این تجهیز با دقت و حساسیت بسیار بالایی طراحی می شود و انواع تست­های مشخص شده در استاندارد مخازن ذخیره باید برای آن انجام گیرد.