تماس بگیرید

آهنی

  • درزدار
  • مانیسما
  • فشارقوی

آهنی

این اتصال شامل سه‌راه، زانو‌، تبدیل، یو، کپ و ... در انواع درزدار، مانیسما، فشارقوی جهت اتصال لوله‌های آهنی مورد استفاده قرار می‌گیرد.